Digital Athenaeus
G. Kaibel: Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri 15 - Dialogi Personae

# Name 1 Name 2 Ethnicon Characterization Note Speech Athenaeus Book Casaubon Reference Note (Reference) Range
2366TIMOCRATIalloquitur eum Athenaeus77.277a

Vote your Kaibel reference:

7.4
7.5

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License