Digital Athenaeus
G. Kaibel: Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri 15 - Dialogi Personae

# Name 1 Name 2 Ethnicon Characterization Note Speech Athenaeus Book Casaubon Reference Note (Reference) Range
2365TIMOCRATIalloquitur eum Athenaeus66.223d

Vote your Kaibel reference:

6.2
6.3

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License