Loading, please wait...
Please wait...

Digital Athenaeus
S. Douglas Olson, Athenaeus' Index of Authors, Texts, and Persons

Where Name='Polemon of Ilium'

# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13385Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 141313.577c13.3813.38
13.38
13.38
13.38
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13386Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 1566.253b6.626.62
6.62
6.62
6.62
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13387Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 161313.567b13.2113.21
13.21
13.21
13.21
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13388Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 181313.574c13.33
13.34
Vote13.33
13.34
13.33 - 13.34
13.33 - 13.34
13.3313.34
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13389Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 181313.574d13.3413.34
13.34
13.34
13.34
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13390Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 11111.472b11.4311.43
11.43
11.43
11.43
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13391Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 11111.472c11.43
11.44
Vote11.43
11.44
11.43 - 11.44
11.43 - 11.44
11.4311.44
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13392Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 221111.479f11.5911.59
11.59
11.59
11.59
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13393Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 221111.480a11.5911.59
11.59
11.59
11.59
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13394Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 2511.19c1.341.34
1.34
1.34
1.34
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13395Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 281313.606a13.8413.84
13.84
13.84
13.84
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13396Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 281313.606b13.84
13.85
Vote13.84
13.85
13.84 - 13.85
13.84 - 13.85
13.8413.85
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13397Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 21111.486d11.7211.72
11.72
11.72
11.72
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13398Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 3699.372a9.139.13
9.13
9.13
9.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13399Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 391010.416b10.910.9
10.9
10.9
10.9
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13400Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 391010.416c10.9
10.10
Vote10.9
10.10
10.9 - 10.10
10.9 - 10.10
10.910.10
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13401Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 3933.109a3.733.73
3.73
3.73
3.73
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13402Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 31313.587c13.51
13.52
Vote13.51
13.52
13.51 - 13.52
13.51 - 13.52
13.5113.52
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13403Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 4022.39c2.92.9
2.9
2.9
2.9
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13404Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 4022.39d2.92.9
2.9
2.9
2.9
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13405Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 4333.81f3.21
3.22
Vote3.21
3.22
3.21 - 3.22
3.21 - 3.22
3.213.22
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13406Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 441313.588c13.5413.54
13.54
13.54
13.54
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13407Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 441313.589a13.5513.55
13.55
13.55
13.55
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13408Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 451515.698b15.5515.55
15.55
15.55
15.55
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13409Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 461414.659c14.7714.77
14.77
14.77
14.77
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13410Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 531313.602e13.7913.79
13.79
13.79
13.79
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13411Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 531313.602f13.7913.79
13.79
13.79
13.79
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13412Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 54*99.387f9.38
9.39
Vote9.38
9.39
9.38 - 9.39
9.38 - 9.39
9.389.39
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13413Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 561111.462a11.5
11.6
Vote11.5
11.6
11.5 - 11.6
11.5 - 11.6
11.511.6
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13414Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 571111.497f11.9811.98
11.98
11.98
11.98
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13415Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 5855.210a5.455.45
5.45
5.45
5.45
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13416Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 5999.388c9.409.40
9.40
9.40
9.40
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13417Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 601111.484b11.6711.67
11.67
11.67
11.67
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13418Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 601111.484c11.67
11.68
Vote11.67
11.68
11.67 - 11.68
11.67 - 11.68
11.6711.68
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13419Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 611111.483c11.6611.66
11.66
11.66
11.66
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13420Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 6299.410c9.799.79
9.79
9.79
9.79
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13421Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 6299.410d9.799.79
9.79
9.79
9.79
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13422Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 631111.474c11.4811.48
11.48
11.48
11.48
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13423Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 631111.474d11.4811.48
11.48
11.48
11.48
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13424Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 641515.690e15.4215.42
15.42
15.42
15.42
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13425Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 6688.341a8.25
8.26
Vote8.25
8.26
8.25 - 8.26
8.25 - 8.26
8.258.26
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13426Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 7088.345b8.34
8.35
Vote8.34
8.35
8.34 - 8.35
8.34 - 8.35
8.348.35
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13427Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 7433.109a3.733.73
3.73
3.73
3.73
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13428Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 751111.462b11.611.6
11.6
11.6
11.6
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13429Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 751111.462c11.6
11.7
Vote11.6
11.7
11.6 - 11.7
11.6 - 11.7
11.611.7
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13430Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 761515.696f15.5215.52
15.52
15.52
15.52
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13431Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 7799.409d9.779.77
9.77
9.77
9.77
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13432Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 7866.234d6.266.26
6.26
6.26
6.26
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13433Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 791010.436d10.47
10.48
Vote10.47
10.48
10.47 - 10.48
10.47 - 10.48
10.4710.48
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13434Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 791010.436e10.4810.48
10.48
10.48
10.48
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13435Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 801010.442e10.59
10.60
Vote10.59
10.60
10.59 - 10.60
10.59 - 10.60
10.5910.60
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13436Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 8277.307b7.77
7.78
Vote7.77
7.78
7.77 - 7.78
7.77 - 7.78
7.777.78
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13437Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 841212.552b12.76
12.77
Vote12.76
12.77
12.76 - 12.77
12.76 - 12.77
12.7612.77
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13438Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 841212.552c12.7712.77
12.77
12.77
12.77
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13439Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 851212.541b12.5812.58
12.58
12.58
12.58
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13440Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 8622.56a2.45
2.46
2.47
Vote2.45
2.46
2.47
2.45 - 2.47
2.45 - 2.47
2.452.462.47
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13441Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 8644.138e4.164.16
4.16
4.16
4.16
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13442Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 8644.140b4.174.17
4.17
4.17
4.17
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13443Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 8644.140c4.174.17
4.17
4.17
4.17
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13444Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 8644.140d4.174.17
4.17
4.17
4.17
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13445Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 881111.476e11.51
11.52
Vote11.51
11.52
11.51 - 11.52
11.51 - 11.52
11.5111.52
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13446Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 881111.476f11.52
11.53
Vote11.52
11.53
11.52 - 11.53
11.52 - 11.53
11.5211.53
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13447Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 881111.478c11.5611.56
11.56
11.56
11.56
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13448Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 881111.478d11.56
11.57
Vote11.56
11.57
11.56 - 11.57
11.56 - 11.57
11.5611.57
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13449Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 8933.108f3.72
3.73
Vote3.72
3.73
3.72 - 3.73
3.72 - 3.73
3.723.73
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13450Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 9122.55e2.452.45
2.45
2.45
2.45
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13451Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 9222.70b2.822.82
2.82
2.82
2.82
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13452Polemon of Iliumtravel writerPreller ed.fr 9222.70c2.822.82
2.82
2.82
2.82
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13453Polemon of Iliumtravel writer22.44e2.22note2.22
2.22
2.22
2.22
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
13454Polemon of Iliumtravel writer44.140b4.174.17
4.17
4.17
4.17

Search Fields

Additional Output Fields

Examples of Combined Search Results

* Two or more rows grouped together with a black line correspond to text ranges in the index (e.g., 14.650d-e)

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License