Loading, please wait...
Please wait...

Digital Athenaeus
S. Douglas Olson, Athenaeus' Index of Authors, Texts, and Persons

Where Name='Matro of Pitane'

# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10518Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.134d4.12
4.13
Vote4.12
4.13
4.12 - 4.13
4.12 - 4.13
4.124.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10519Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.134e4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10520Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.134f4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10521Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.135a4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10522Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.135b4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10523Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.135c4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10524Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.135d4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10525Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.135e4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10526Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.135f4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10527Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.136a4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10528Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.136b4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10529Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.136c4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10530Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.136d4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10531Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.136e4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10532Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.136f4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10533Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.137a4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10534Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.137b4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10535Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 144.137c4.13
4.14
Vote4.13
4.14
4.13 - 4.14
4.13 - 4.14
4.134.14
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10536Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 222.62c2.602.60
2.60
2.60
2.60
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10537Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 322.64c2.662.66
2.66
2.66
2.66
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10538Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 433.73e3.43.4
3.4
3.4
3.4
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10539Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 51414.656e14.73
14.74
Vote14.73
14.74
14.73 - 14.74
14.73 - 14.74
14.7314.74
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10540Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 51414.656f14.7414.74
14.74
14.74
14.74
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10541Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 644.183a4.80
4.81
Vote4.80
4.81
4.80 - 4.81
4.80 - 4.81
4.804.81
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10542Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 71515.697f15.5415.54
15.54
15.54
15.54
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10543Matro of PitaneparodistStephanis#1620Olson-Sens eds.fr 71515.698a15.54
15.55
Vote15.54
15.55
15.54 - 15.55
15.54 - 15.55
15.5415.55
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10544Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.134d4.12
4.13
Vote4.12
4.13
4.12 - 4.13
4.12 - 4.13
4.124.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10545Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.134e4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10546Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.134f4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10547Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.135a4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10548Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.135b4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10549Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.135c4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10550Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.135d4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10551Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.135e4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10552Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.135f4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10553Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.136a4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10554Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.136b4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10555Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.136c4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10556Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.136d4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10557Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.136e4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10558Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.136f4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10559Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.137a4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10560Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.137b4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10561Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53444.137c4.13
4.14
Vote4.13
4.14
4.13 - 4.14
4.13 - 4.14
4.134.14
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10562Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53522.62c2.602.60
2.60
2.60
2.60
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10563Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53622.64c2.662.66
2.66
2.66
2.66
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10564Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53733.73e3.43.4
3.4
3.4
3.4
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10565Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH5381414.656e14.73
14.74
Vote14.73
14.74
14.73 - 14.74
14.73 - 14.74
14.7314.74
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10566Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH5381414.656f14.7414.74
14.74
14.74
14.74
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10567Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH53944.183a4.80
4.81
Vote4.80
4.81
4.80 - 4.81
4.80 - 4.81
4.804.81
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10568Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH5401515.697f15.5415.54
15.54
15.54
15.54
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10569Matro of PitaneparodistStephanis#1620SH5401515.698a15.54
15.55
Vote15.54
15.55
15.54 - 15.55
15.54 - 15.55
15.5415.55
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
10570Matro of PitaneparodistStephanis#162011.5a1.7
1.8
Votewith note1.7
1.8
1.7 - 1.8
1.7 - 1.8
1.71.8

Search Fields

Additional Output Fields

Examples of Combined Search Results

* Two or more rows grouped together with a black line correspond to text ranges in the index (e.g., 14.650d-e)

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License