Digital Athenaeus
A. Meineke: Athenaei Deipnosophistae - Index Scriptorum

# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Note (Reference)
54AeschylusAtheniensistragicus22.67fII c. 87 p. 130 ed. nostrae

Vote your Kaibel reference:

2.76
2.77

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License