Digital Athenaeus
A. Meineke: Athenaei Deipnosophistae - Index Scriptorum

# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Note (Reference)
4398MatronPitaneusparodusparodia inscripta Δεῖπνον44.134d

Vote your Kaibel reference:

4.12
4.13

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License